گردش روزانه

امروز برای خرید هفتگی به فروشگاه رفتیم که برای دخترم مسواک خریدیم چون این روزها علاقه شدیدی به مسواک نشون میدی عزیزم

از وقتی مسواکو دیدی مرتب داری مسواک می زنی گلم "نگران اون 6تا مروارید خوشگلتم"

برای اینکه دخترم بزمش کامل بشه به "دنیای بازی پروما "رفتیم ودخترم کلی بازی کردکه زیاد عکس نگرفتم

/ 0 نظر / 29 بازدید