بعد از دید و بازدید عید هشتم رفتیم سمت جنوب( اندیمشک اهواز و آبادان )

بازدید از مناطق جنگی