یادم باشد زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد دیگران را دوست بدارم آنگونه که هستند نه آنگونه که می خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه چشم دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن خویش آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد


امسال چون تحویل سال دیر وقت بود و ممکن بود فاطیما خواب باشه دخترم عیدیاشو گرفت و عکساشم انداخت و رفت خوابید بابای فاطیما هم همینطور و من پای سفره هفت سین موقع تحویل سال تنها بودم

 

دختر نازم سال خوبی داشته باشی و تنت همیشه سالم باشه