امروز صبح متوجه شدیم که همه جا سفید پوش شده و برف اومده و کلی ذوق زدهلباس تن دخملم کردم تا برای بازی به حیاط بره

 


یعنی این چی میتونه باشه

چه بامزه داره آب میشه.....

گلوله درست کردم که دیر تر آب شه.....

برای اینکه دخترم سرما نخوره توی ظرفی براش برف پرکردم و آوردم توی خونه و کلی بازی کرد و برف خورد و برف های آب شده هم ریخت روی فرش

دخترم :

برای پریدن لازم نیست پرنده باشم......

همین که می خندی بال در می آورم......

امیدوارم برف بازی بهت خوش گذشته باشه