از ابتدا جزیی از همیم....‌ 

درد می کشم به دنیا می آیی....

 کودک هستی همبازی ات می شوم....

 مدرسه می روی هم کلاس ات....

 بزرگ می شوی دوست بی کلک....

 بارها چشم گذاشتم تو قایم شدی...خودم را به ندیدن زدم....تو بردی لبخند زدم....

 حتی وقتی نوبت تو می شود بگویی دوستت دارم..من می گویم دوستت دارم....

چه بگویی چه نگویی!

 همین ......من یک مادرم