یلدا مبارک


چون بابا وحید امتحان داشت می خواستیم تنها نباشه شب یلدا رو سه نفری جشن گرفتیم