فرشته کوچولوی مامان این روزها کلماتی میگه:

مامان:ماما

بابا:بابا

دوغ:دو

داغ:دا

ترش:تو

گنجشک:جوجو

تاب تاب:تاتا

خواهر:آجی

دایی:داتی  وکلماتی که اکثر بچه ها یک جور تلفظ می کنند مثل :

دد:هر جایی غیر از خونه

به به:هر نوع خوراکی


امروز برای خرید هفتگی به فروشگاه رفتیم که برای دخترم مسواک خریدیم چون این روزها علاقه شدیدی به مسواک نشون میدی عزیزم

از وقتی مسواکو دیدی مرتب داری مسواک می زنی گلم "نگران اون 6تا مروارید خوشگلتم"

برای اینکه دخترم بزمش کامل بشه به "دنیای بازی پروما "رفتیم ودخترم کلی بازی کردکه زیاد عکس نگرفتم