اولین آتلیه 2ماه و 12روزه

 

 

 


کیفیت عکسها بد شده چون از روی عکسها عکس انداختم

دومین آتلیه  4ماه و11روزه