خیلی ها می گفتند دندان در آوردن خیلی سخته ،تب می کنی ،بیرون روی می گیری و کلی اذیت می شوی .کمی لاغر شدی ،ولی وقتی که می خواستم چیزی از دهانت بیرون بیارم متوجه شدم دندان هایت (دو تا نیش بالا)و بعد از چند روز (یک دانه از بالا وسط) و (یک دانه از پایین وسط)جوانه زد و کمی بعد (یک دانه از بالا وسط)و(یک دانه از پایین وسط)در آمد و به این صورت بعد از یکی دو هفته صاحب 6 دندان زیبا شدی عزیز دلم.

 

 

(9/6/92)تاریخ دندان در آوردن